Nostress4u

Terms of service

Last updated: January 29, 2017

Članak 1.

Predmet Općih uvjeta
 1. Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja za Activity Partners d.o.o., Pod Luku 15, 21223 Okrug Gornji, za pružanje usluga u informacijskom društvu. (u daljnjem tekstu: usluge).
 2. Na sve odnose između Activity Partners d.o.o. i krajnjeg korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima korištenja primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o obveznim odnosima, zakona iz područja elektroničkih komunikacija, pod-zakonskih propisa donesenih temeljem tog zakona te drugih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojmovi i definicije

Društvo: Activity Partners d.o.o. Pod Luku 15, 21223 Okrug Gornji, OIB: 43235682063 je društvo za posredovanje i prodaju u turizmu, savjetovanje i za djelatnost turističke agencije (u daljnjem tekstu Društvo), a ujedno i pružatelj informacijsko-računalnih usluga odnosno usluga informacijskog društva koje predstavlja poslovni sustav za povezivanje i prezentaciju različitih turističkih usluga putem Interneta, partner agencija i drugih medija (pružatelj usluga na programsko-računalnoj infrastrukturi - platformi).

Partner: pravna ili fizička osoba koja je zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji s Društvom koje su predmet ovog Ugovora i Općih uvjeta poslovanja Društva.

Kupac: pravna ili fizička osoba koja kupuje usluge od Partnera putem Platforme.

Platforma: programsko-računalna infrastruktura u vlasništvu Društva.

Cjenik: lista ponuđenih usluga koje pruža Društvo Partneru, a uključuje opis i specifičnosti pojedine usluge koja je svakodobno dostupna Partneru.

Cjenik Partnera: lista ponuđenih usluga koje pruža Društvo u ime i za račun Partnera, a uključuje opis i specifičnosti pojedine usluge koja je svakodobno dostupna Kupcima, a za čiju vjerodostojnost i ažuriranje je odgovoran Partner.

Transakcija: plaćanje novčanog iznosa kreditnim/debitnim karticama, sa PayPal-om, Pay-Union i drugim oblicima on-line plaćanja, preko Platforme Društva.

Usluge: sastoje se od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem na Platformi, provođenja financijskih transakcija i povezivanja Partnera i Kupaca putem Platforme.

Zahtjev za aktivaciju: Dokument kojim Društvo nudi Partneru proizvode i usluge, a Partner odabire usluge koje će koristiti kod Društva. Sastavni dio Zahtjeva za aktivaciju su i visine provizija posebno određene za svaku pojedinu uslugu.

Pretplatnički ugovor: Obavezno pravni odnos između Pretplatnika i Društva koji se ostvaruje potpisom Ugovora o poslovnoj suradnji i Zahtjevom za aktivaciju na određeni vremenski rok.

Pretplatnik: Pravna ili fizička osoba koja sklapanjem Ugovora o poslovnoj suradnji i podnošenjem Zahtjeva za aktivaciju postaje korisnik usluga Društva na određeni vremenski rok definiran Ugovorom o poslovnoj suradnji i Zahtjevom za aktivaciju.

Članak 3.

Zasnivanje Pretplatničkog ugovora
 1. Potpisivanjem Zahtjeva za aktivaciju, Podnositelj zahtjeva prihvaća uvjete korištenja usluga Društva utvrđenih ovim Općim uvjetima. Društvo će Pretplatniku prilikom sklapanja Pretplatničkog ugovora, uručiti ove Opće uvjete i Specifikaciju usluge Društva koju je Pretplatnik ugovorio s Društvom., odnosno uputiti Pretplatnika da ove Opće uvjete, kao i Specifikaciju usluge koju je Pretplatnik ugovorio s Društvom. može preuzeti s internetskih stranica www.booknow24.com, i/ili, www.nostress4u.net . Zahtjev se podnosi na standardnom Zahtjevu za aktivaciju Društva, koji sadrži sve elemente sukladno važećim propisima, kao i elemente za koje je ovim Općim uvjetima propisano da će biti sastavni dio standardnog obrasca Društva, uključujući i potvrdu Pretplatnika da su mu Opći uvjeti i Specifikacija usluge Društva koje je Pretplatnik ugovorio s Društvom uručeni, odnosno da je suglasan da će iste preuzeti s internetskih stranica Društva. Društvo zaprima ispunjeni i potpisani Zahtjev sukladno ovim Općim uvjetima.
 2. Podnositelj zahtjeva ima pravo unaprijed odrediti dan sklapanja odnosno dan raskida Pretplatničkog ugovora. U slučaju sklapanja Pretplatničkog ugovora Podnositelj zahtjeva ima pravo unaprijed odrediti dan raskida Pretplatničkog ugovora najavom od najmanje trideset (30) radnih dana unaprijed. Ukoliko Podnositelj zahtjeva nije unaprijed odredio dan raskida Pretplatničkog ugovora, Podnositelj zahtjeva ima pravo odrediti dan raskida Pretplatničkog ugovora najavom od najmanje dvanaest (12) radnih dana unaprijed. Predmetni rok primjenjuje se u slučaju kada je Pretplatnik samostalno zatražio raskid Pretplatničkog ugovora. Pri tome prava i obveze iz Pretplatničkog ugovora u slučaju sklapanja počinju teći sukladno članku 5. ovih Općih uvjeta dok kod raskida Pretplatničkog ugovora pravne posljedice nastupaju danom koji je unaprijed određen od strane Pretplatnika. Prethodno navedeno se primjenjuje pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti za sklapanje odnosno raskid Pretplatničkog ugovora sukladno ovim Općim uvjetima.
 3. Po primitku Zahtjeva od strane Podnositelja zahtjeva koji nema ugovorenu uslugu Društvo će u roku od 5 radnih dana dostaviti Podnositelju zahtjeva potvrdu prihvata ili obavijest o neprihvaćanju Zahtjeva, pri čemu je prihvatljiv svaki način obavještavanja koji je moguće dokazati (npr. telefonski poziv, elektronička pošta, preporučena pošta). Datum priopćen Podnositelju zahtjeva u obavijesti Društvo smatra se datumom prihvaćanja Zahtjeva.
 4. Ukoliko Društvo prihvati Zahtjev Podnositelja u rokovima iz stavka 3. ovog članka, isti će u skladu s člankom 5. ovih Općih uvjeta Podnositelju iz stavka 3. ovog članka realizirati zatraženu uslugu najkasnije u roku od 15 radnih dana od zaprimanja Zahtjeva odnosno najkasnije u roku od 15 dana od datuma potpisa.
 5. Ukoliko Društvo ne realizira zatraženu uslugu nakon isteka roka iz stavka 5. ovog članka, Pretplatnik ima pravo na raskid Pretplatničkog ugovora bez obveze plaćanja naknade Društvu radi prijevremenog raskida Pretplatničkog ugovora i to sve do dana realizacije usluge. Nakon što je usluga Pretplatniku realizirana, kašnjenje u realizaciji ne smatra se više osnovom za raskid Pretplatničkog ugovora bez obveze plaćanja naknade radi njegova prijevremenog raskida.
 6. Pretplatnički ugovor između Društva i Pretplatnika smatra se sklopljenim u trenutku prihvaćanja Zahtjeva od strane Društva.
 7. Društvo može omogućiti Pretplatniku podnošenje Zahtjeva i elektroničkim putem (on-line). Podnošenjem Zahtjeva na ovaj način, Pretplatnik daje suglasnost na uporabu sredstva daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora te je upoznat i prihvaća da se Pretplatnički ugovor između Društva i Pretplatnika smatra sklopljenim aktivacijom usluge putem navedenog postupka, osim ako u postupku koji prethodi sklapanju Pretplatničkog ugovora nije drugačije navedeno. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu i ugovora izvan poslovnih prostorija Društva, Društvo će obavijestiti Podnositelja zahtjeva o svim podacima predviđenim posebnim propisima o zaštiti potrošača te će istome dostaviti primjerak ugovora, odnosno potvrdu o sklopljenom ugovoru, na način i u obliku predviđenom posebnim propisima o zaštiti potrošača.

Članak 4.

Aktivacija usluga Društva
 1. ktivacijom usluge smatra se trenutak prvog ulogiravanja novog korisnika na usluge Društva.
 2. Aktivacijom usluge započinje obračun i naplata usluge sukladno ovim Općim uvjetima.
 3. Pretplatnik je odgovoran za primjenu svih sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za zaštitu pristupne opreme, računalnih programa i podataka kojima se ostvaruje pristup aplikativnim rješenjima Društva.
 4. Pretplatnik je obvezan na svojoj pristupnoj opremi instalirati odgovarajući računalni program koji Pretplatniku omogućava pristup usluzi koju zahtijeva.
 5. Društvo ne snosi odgovornost za nedostupnost usluge, nezadovoljavajuću kvalitetu usluge ili štetu koja bi mogla nastati ako Pretplatnik ne osigura potrebnu konfiguraciju ili ne prilagodi postojeću pristupnu opremu zahtjevima iz specifikacije usluge, ne instalira odgovarajući računalni program ili ne koristi pristupnu opremu na način koji je suprotan uputama iz ovih Općih uvjeta.
Podaci o Podnositelju Zahtjeva/ Pretplatniku
 1. Pretplatnik je dužan pružiti podatke i/ili dokumente koje je Društvo odredio nužnima radi njegove nedvojbene identifikacije/autentičnosti, te u svrhu zasnivanja i ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa, u obliku u kojem Društvo zatraži.
 2. Društvo pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti i podataka svojih Pretplatnika koji se uvijek mogu obratiti i u slučaju dodatnih upita o obradi podataka. Svoja prava prema propisima o zaštiti osobnih podataka Pretplatnik može besplatno ostvariti obraćanjem pisanim ili elektroničkim putem Korisničkoj podršci Društva s napomenom: „Za Povjerenika za zaštitu osobnih podataka“.

Pretplatnik je isključivo odgovoran za svaku radnju, uključivo svako očitovanje volje dano pod bilo kojom od njegovih identifikacijskih oznaka, koje će se smatrati radnjom Pretplatnika kome je ta identifikacijska oznaka dodijeljena o čijoj se oznaci radi. Društvo neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Pretplatniku i/ili trećima, uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s identifikacijskom oznakom Pretplatnika i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja bilo koje identifikacijske oznake Pretplatnika, odnosno za štetu koja je povezana ili može biti povezana s ovim postupanjima i/ili zlouporabom. Pretplatnik mora promijeniti lozinku odmah čim posumnja u neovlašteno korištenje korisničkog imena i/ili lozinke. Pretplatnik mora obavijestiti Korisničku podršku Društva odmah čim posumnja u moguću zlouporabu i/Ili neovlašteno korištenje svojih identifikacijskih oznaka.

Članak 5.

Cijene i uvjeti plaćanja
 1. Cijene usluga koje Društvo naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta određene su važećim Cjenikom za usluge Društva . Cijene svake pojedine usluge su na vidljiv način opisane i navedene u Cjeniku za usluge Društva. Društvo je ovlašteno mijenjati Cjenik za usluge Društva, objaviti ga i učiniti dostupnim u skladu s važećim propisima.
 2. Za kašnjenje u plaćanju računa Društvo od strane krajnjeg korisnika usluga, Društvo ima pravo obračunati zateznu kamatu temeljem važećih propisa.

Članak 6.

Plaćanje i povrat
 1. Krajnji korisnik usluga je dužan podmiriti cjelokupni obračunati iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu Društva.
 2. Ako ne podmiri dospjelo dugovanje po Opomeni, a nije podnio prigovor Društvo ima pravo privremeno isključiti pretplatnički pristup odnosno ograničiti korištenje usluga Društva.
 3. Obveza isplate naknade od strane Društva Pretplatniku nastaje trenutkom izvršenja usluge. Trenutak izvršenja usluge smatra se 24 sata nakon što kupac uslugu konzumira (npr. Vrati se s izleta ili ture, odjavi boravak ili vrati iznajmljeni objekt). Isplate sredstava od strane Društvo Pretplatniku za konzumirane i plaćene usluge izvršavati će se u vremenskim intervalima od 15 dana i to svakog 01 i 15 tog dana u mjesecu, najkasnije 30 radnih dana po naplati izvršene usluge. Društvo se obvezuje Pretplatniku poslati obavijest svakog 01 i 15 tog dana u mjesecu o broju plaćenih i konzumiranih usluga u odnosu na koje postoji obveza Društva na isplatu sredstava Pretplatniku. Pretplatnik je dužan izdati račun Društvu za obračunatu naknadu, prilikom isplate sredstava Pretplatnik će obračunati PDV, osim ako Ugovorom o poslovanju nije drugačije ugovoreno.
 4. Usluga se smatra izvršenom 24 sata nakon što kupac uslugu konzumira (npr. Vrati se s izleta ili turističke aktivnosti, odjavi boravak ili vrati iznajmljeni objekt), te u tom trenutku nastaje obveza Društva na isplatu sredstava za konzumiranu uslugu.

U slučaju potpunog ili djelomičnog neizvršenja usluge Kupcu od strane Društva, Kupac ima pravo na povrat sredstava uplaćenih Društvu. Povrat sredstava koje je Društvo putem Platforme primilo od Kupca, Društvo će izvršiti Kupcu koji je uplatio navedena sredstva, bilo da se radi o povratu cjelokupnog ili djelomičnog iznosa sredstava koje je Društvo primilo od Kupca. U slučaju obveze Društva na povrat sredstava Kupcu (zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja usluge) Partner nema pravo na nikakvu naknadu.

Članak 7.

Obveze Društva
 1. U svrhu pružanja usluga Društvo će: dodijeliti Pretplatniku, za usluge koje po svojoj prirodi to zahtijevaju, korisničko ime i identifikacijske šifre i lozinke (npr. za autorizaciju pristupa Platformi), odnosno, korisničku identifikacijsku oznaku Pretplatnika kao i ostale identifikacijske šifre i lozinke (u daljnjem tekstu: PIN šifre) koje Pretplatnik može koristiti u svrhu pristupa uslugama Društva.; besplatno i na odgovarajući način dati na uvid Pretplatniku odgovarajući izvadak iz važećeg Cjenika za usluge Društva.; besplatan pristup korisničkoj podršci Društva te za prijavu i otklanjanje smetnji i kvarova;
 2. Društvo ne jamči, niti snosi odgovornost za dostupnost usluga koje nema pod izravnom kontrolom, odnosno kojima se pristupa putem usluga trećih osoba koje Pretplatniku pružaju drugi operatori javnih komunikacijskih usluga, kao niti za eventualnu štetu koja bi Pretplatniku pri tom mogla nastati.
 3. Društvo nije dužno izrađivati i čuvati sigurnosne kopije podataka Pretplatnika pohranjenih na poslužiteljima Društva u sklopu pružanja usluga Društva, osim ako nije drugačije propisano i ugovoreno.

Članak 8.

Trajanje Pretplatničkog ugovora
 1. Pretplatnički se ugovor u načelu sklapa na neodređeno vrijeme.
 2. Pretplatnički ugovor može se sklopiti uz određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora koje je određeno u Zahtjevu. Obvezno trajanje ugovora ne može biti dulje od dvije godine. Pretplatnik može ugovoriti novo obvezno trajanje ugovora temeljem zahtjeva ili prihvatom ponude Društva. Zahtjev ili prihvat ponude Društvo Pretplatniku može podnijeti odnosno izjaviti pisanim putem ili drugim aktivnim ponašanjem iz kojega se sa sigurnošću može zaključiti o postojanju volje Pretplatnika. Pri tome se šutnja Pretplatnika neće smatrati pristankom.
 3. Pretplatnik, ako nije drugačije regulirano, može otkazati Pretplatnički ugovor putem pisane obavijesti Društvu sukladno ovim Općim uvjetima. U tu svrhu Pretplatnik će na zahtjev pružiti Društvu sve informacije i dokumente koje bi Društvo moglo smatrati potrebnima za prestanak Pretplatničkog ugovora, a u skladu s posebnim propisima.

Članak 9.

Rješavanje sporova

Društvo i Pretplatnik su suglasni sve sporove proizišle iz i u vezi s Pretplatničkim ugovorom rješavati mirnim putem. U slučaju neuspjeha, za rješavanje bit će nadležan sud u Zagrebu, osim ako je važećim propisom određeno drugačije.

Članak 10.

Završne odredbe
 1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i počinju se primjenjivati na sve krajnje korisnike usluga na dan objave.
 2. Društvo zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete. Sve izmjene ovih Općih uvjeta Društvo će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima.
Back to top

Ako imate pitanja o ovim Uvjetima, kontaktirajte nas.

Activity Partners d.o.o.
Pod Luku 15
Okrug Gornji
Croatia
OIB: 43235682063
IBAN: HR7823900011100948273
Swift: HBPZHR2X

Loading...